Miljöpolicy

Miljöpolicy

Bild1.png


Miljöpolicyn utgör en mycket viktig komponent i vårt miljöledningssystem. Den ska spegla företagets viktigaste miljöfrågor, ange ambitionsnivån för miljöarbetet och utgöra bakgrunden för de övergripande och detaljerade miljömålen. 


Redan i slutet av 1999 certifierades Fujifilm enligt miljöstandard ISO 14001. Miljökraven på verksamheten är högt ställda - liksom på Fujifilms leverantörer och deras produkter. Det handlar till exempel om att minska energiåtgången och effektivisera transporterna.


Vi ska arbeta långsiktigt för att uppnå en ekologisk och ekonomiskt hållbar utveckling.  Företaget ska bedriva ett aktivt miljöarbete med syfte att ständigt förbättra verksamhetens miljösituation på ett ekonomiskt och affärsmässigt försvarbart sätt. Vår övertygelse är att detta leder till en förbättrad miljö och ett attraktivare företag både för medarbetare, kunder och leverantörer


Vi ska

  • Beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster till vår dagliga verksamhet.

  • Verka för att produkter som är tveksamma för miljön försvinner ur sortimentet.

  • Föra en aktiv dialog med våra kunder om miljöarbetet avseende produkter, logistik och förpackningar och återföra dialogen till våra leverantörer.

  • Verka för minskad miljöpåverkan i alla våra transporter.

  • Verka för att minska vårt eget avfall.

  • Fortlöpande utbilda och engagera alla anställda i miljöarbetet.

  • Styra upp och följa vårt miljöarbete, enligt SS-EN ISO 14001, i vårt miljöledningssystem. Bedriva verksamheten i enlighet med gällande miljölagstiftning och uppnå de av myndigheterna fastställda miljökrav med god marginal.


2017 Fujifilm Sverige